Przeskocz do treści Przeskocz do menu Przeskocz do stopki
AA Aa

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

 1. Administratorem danych osobowych, osób których dane dotyczą jest Opera Lubelska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.

 2. Inspektorem ochrony danych w ww. podmiocie jest osoba dostępna pod następującym kontaktem:
  iod@operalubelska.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą eletrkoniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.).

 4. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.

 5. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Proces obsługi klienta jest prowadzony w celu świadczenia produktów i usług na rzecz kontrahentów.

 7. Proces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia umowy.

 8. Proces marketingowy jest prowadzony w celu możliwości przestawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.

 9. Proces kontroli dostępu jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa obszarów podlegających ochronie.

 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, kresem przechowywania danych oraz formą podania danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów są:

 

Proces

Proces rekrutacji

Proces przetwarzania danych pracowników

Proces obsługi klienta

Proces sprzedaży

Proces zakupów

Proces marketingowy

Proces kontroli dostępu

Podstawa prawna przetwrzania

Art. 6 ust. 1 pkt

a), b) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt

a), b), c) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt

b), c) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt

b), c) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt

b), c) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt

a) i f)

Art. 6 ust. 1 pkt

c) i f)

Okres przechowywania

2 lata

50 lat

6 lat

6 lat

6 lat

2 lata

2 lata

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

DB

OB

OB

OB

OB

DB

DB

Odbiorcy danych

Firmy kurierskie

Firmy kurierskie

brak

brak

brak

Firmy kurierskie

brak

LEGENDA:

DB – dobrowolność,

OB – obowiązek.

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej w procesie czynności.

 

Polityka plików „cookies”

 

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. W przypadku Opery Lubelskiej  [główny administrator cookies] pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą główną w USA] by ułatwić korzystanie z naszego serwisu www.

 3. Strona www.operalubelska.pl nie korzysta z plików cookies, które umożliwiłyby nam pozyskanie jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony internetowej, ani śledzenie ich geolokalizacji.

 4. Możliwe, że na stronie www.operalubelska.pl spotkają się Państwo z przekierowaniem do innych stron internetowych, jednakże nie mamy wpływu na stosowanie zasad prywatności przez inne strony internetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danych stronach internetowych.

 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może dotyczyć:

 • imion i nazwisk,

 • telefonów kontaktowych,

 • adresu e-mail,

 • kodu pocztowego,

 • tematu i treści wiadomości,

 • zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

 2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@operalubelska.pl Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

 7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 8. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

 • dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,

 • stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Informacja o stosowaniu monitoringu
 

Uprzejmie informujemy, że budynek oraz teren wokół budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 jest objęty monitoringiem wizyjnym, w związku z czym przetwarzane są Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na takim monitoringu.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/670 RODO wskazujemy, iż

 1. Współadministratorami zebranych danych osobowych są podmioty zarządzające nieruchomością przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin tj.:

  1. Opera Lubelska z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, NIP: 7120105231,

  2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego (dalej „Filharmonia”) z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, NIP: 7120163820

zwani łącznie „my”, „Współadministratorzy” lub każde z osobna „Współadministrator”);

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych na terenie budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin (dalej „Budynek”) prosimy o kontakt z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Opery Lubelskiej pod adres email: iod@operalubelska.pl lub adres korespondencyjny: „Opera Lubelska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin” z adnotacją „Inspektor Ochrony Danych”, lub

  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego pod adres email: iod@filharmonialubelska.pl lub adres korespondencyjny: „Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin” z adnotacją „Inspektor Ochrony Danych”,

 2. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie zarządzanym przez Współadministratorów, w tym Pracowników Opery Lubelskiej oraz Filharmonii, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Współadministratorów lub obrona przed roszczeniami;

 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Współadministratorów w postaci zapewniania ochrony mienia i bezpieczeństwa osób i mienia, a także umożliwiania Współadministratorom dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 4. Odbiorcami zebranych danych osobowych są upoważnieni do tego Pracownicy Opery Lubelskiej lub Filharmonii, a także podmioty prowadzące serwis monitoringu oraz podmioty świadczące usługi ochrony dla Współadministratorów;

 5. Nagrania z monitoringu mogą być również przekazane właściwym organom, w szczególności Policji, prokuraturze lub sądom w przypadku, gdy Współadministrator jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Współadministratora lub obrony przed roszczeniami;

 6. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz są usuwane automatycznie po upływie tego czasu. Współadministrator może zabezpieczyć kopie takich nagrań w przypadkach, o których mowa w punkcie f. powyżej.

 7. Zebranie danych następuje automatycznie poprzez utrwalenie wizerunku oraz innych danych umożliwiających identyfikację tożsamości poprzez system monitoringu;

 8. Są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

 9. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zakup biletów

24 godziny na dobę, wygodnie i szybko. Wybierasz miejsce(a) i płacisz.Bilet możesz wydrukować lub okazać bileterowi w smartphonie. Akceptujemy płatności

Akceptujemy płatności

Rezerwacja biletów przez telefon

Możliwa jest wstępna rezerwacja miejsc na przedstawienie przez telefon. Bilet należy potem wykupić w kasie biletowej (nie przez internet).

Telefon:

81 532 25 21

Pn - Pt: 8:00 - 15:00

Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

Kasa biletowa

Zapraszamy do zakupu bezpośredniego biletów w naszej kasie biletowej. Możliwa płatność kartą.

Do odbioru biletów opłaconych przelewem wymagane jest okazanie potwierdzenia wpłaty.

Godziny otwarcia:
Wt - Pt: 10:00 - 17:00

oraz na godzinę przed planowanymi spektaklami na poziomie -1

Telefony:
81 532 96 65 lub 502 662 956

 

Kontakt z nami

Sekretariat
81 532 76 13
sekretariat@operalubelska.pl

Dział Organizacji Widowni
81 532 25 21

Pn - Pt: 8:00 - 15:00
widownia@operalubelska.pl

10 1020 3147 0000 8502 0139 1093
Bank PKO BP

© 2024 Opera Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: adm-media.pl

Do góry